karinothailandการดื่มเวย์โปรตีนเป็นอาหารเสริมดีกว่าการไม่ดื่มเวย์โปรตีนหรือไม่ จริงๆการดื่มและไม่ดื่มเมื่อเปรียบเทียบกัน #การดื่มเวย์โปรตีนจะช่วยในเรื่องกระบวนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อระหว่างที่ทำงานได้ดีกว่า #ทั้งยังซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เราใช้งานไปจนเริ่มเกิดการเสื่อมสภาพ ให้กลับมาแข็งแรงขึ้น ไม่เสื่อมเร็ว